Çeşme Genel Muhasebe

Çeşme Genel Muhasebe olarak UFRS/TFRS, US GAAP (ABD’de Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları) ve diğer önemli genel kabul görmüş finansal raporlama ilkeleri alanlarındaki çalışmalarımızla müşteriye özel çözümler üretiyoruz. Aynı zaman dünya genelinde muhasebe kuralları ve mevzuata ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip ederek, güncel muhasebe standartlarına uyum sürecinde müşterilerimize en iyi hizmeti sağlamak için çalışıyoruz. Hizmetlerimizi müşterilerimizin ihtiyacına göre şekillendirerek, sektörel bazlı en iyi uygulamaları ve farklı alternatifleri ortaya koyarak şekillendiriyoruz. Sizde bu hizmetimizden faydalanmak için bize ulaşın.

Genel Muhasebe Hizmetlerimiz

 • Muhasebe sistemlerini kurmak, mevcut muhasebe sistemlerini geliştirmek ve işlevselliğini arttırmak,
 • Muhasebe Sistemlerinin Kurulması, Kurulmuş Olan Muhasebe Sistemlerinin Denetim ve Revizyonu
 • Muhasebe, finans ve mali mevzuat konularında mali danışmanlık yapmak,
 • Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yasal defterlerini tutmak. Gerçek ve Tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde yasal defterlerinin tutulması.
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu Muhasebe sisteminin kurulması (TFRS),Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca zorunlu Muhasebe sisteminin kurulması (UFRS),
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca yasal kurumlara karşı denetim, temsil ve imza yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Mali idarenin ihtiyaç duyduğu Finansal tabloları hazırlamak, Bilanço, Gelir Tablosu, Kar / Zarar Tablosu hazırlanarak istenildiğinde veya dönemsel olarak işletme yetkililerine sunulması.
 • Beyannameleri düzenlemek KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar Vergisi, Geçici Vergi, B formlarının hazırlanması, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, tahakkuk fişinin mükellefe sunulması,
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu yıllık kapanış kayıtlarının yapılması,
 • Türkiye finansal raporlama standartları ve uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak finansal raporlarını hazırlamak ve sunmak,
 • Özel amaçlı denetimleri yapmak ve denetim sonuçları ile ilgili denetim raporları hazırlamak,
 • Bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak,
 • Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Vergi Daireleri, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvuruları yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesisleri gerçekleştirmek,
 • Sermaye şirketlerinde sermaye artış raporu, karın sermayeye ilave edilmesi raporunun hazırlanması,
 • Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak,
 • Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri ,benzer konudaki Danıştay kararlarını vb. dokümanı toplamak; dava dilekçesini hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak,
 • E-Fatura ve E-defter işlemlerinin yapılması,
 • Genel Kurul Danışmanlık hizmetleri Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca tüm anonim ve limited şirketlerin her yıl gerçekleştirmek zorunda oldukları Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda onaylanması gereken Yıllık Faaliyet Raporlarının hazırlanması ile ilgili olarak tüm süreci yönetmek ya da seçtiğiniz alanlarda uzman kadromuzla destek vermek,
 • Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş Prosedürlerinin Yerine Getirilmesi,
 • Yabancı Şirketler İçin Ana Şirket Raporlama Sistemleri Kurulması,
 • Mutabakat Sistemleri Kurulması – Mutabakatların Yapılması,
 • Tam Bölünme Kısmi Bölünme İşlemlerinin Hazırlanması – Takibi – Sonuçlandırılması,
 • Nevi Değişikliği İşlemlerinin Hazırlanması – Takibi – Sonuçlandırılması,
 • Cari hesap mutabakatlarının aylık olarak yapılması,
 • Bağımsız dış denetim firmalarınca yapılan denetimlerde; evrak bilgi ve belge sunulması, denetime refakat edilmesi,
 • Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması,
 • İç kontrol ve Maliyet kontrollerin yapılması,
 • Mali ve yönetim raporlarının hazırlanması ( Müşteri formatında ya da tarafımızca tavsiye edilen formatta).
Menü