Çeşme Muhasebe Hakkında

Çeşme Muhasebe olarak alanında uzmanlaşarak hizmet verdiğimiz aşağıda yer verilen kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde müşterilerine mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetleri sunarken ana hedefimiz, müşterilerimizin kendi iş akışları sırasında karşılaşacakları sorunları çözüme ulaştıracak en doğru ve sağlıklı bilgiyi mümkün olan en kısa süre içerisinde elde etmelerinin sağlanmasıdır.

Bu kapsamda tarafımızca izlenen yöntemler aşağıdaki gibidir;

• Öncelikle ilgili konuya yönelik olarak mevzuatı oluşturan bütün bilgi ve belgeler araştırılarak, tarafımıza iletilen konunun mali mevzuat içerisindeki konumu belirlenmekte, yetkili makamlarca daha önce verilmiş bulunan yazılı görüşler, yargı kararları ve yorumlar dayanak alınarak şirketimizin konu hakkındaki görüş ve önerilerine ilişkin araştırma ve analizlere dayanan raporlar hazırlanmaktadır.

• Mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler, kendi görüş, öneri ve yorumlarımız ile birlikte müşterilerimizin bilgisine sunulmaktadır.

• Müşterilerimizin yasal kayıt ve belgeleri vergisel yönden incelenerek mali yükümlülüklerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmeleri sağlanmakta ve olası bir vergi riskinin önceden tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması olanağı yaratılmaktadır,

• Gerekli hallerde yetkili makamların görüşleri alınarak bu görüşler çerçevesinde uygulamanın doğru olarak yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Çeşme Muhasebe Cansu Arabacı Danişan , Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SSK, ÖTV, diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların kanunlar doğrultusunda hazırlanıp ödenmesi konusunda size yardımcı olur.

Müşavirlik Hizmetleri:

• Mali Müşavirlik ve mali istişare hizmetlerinin verilmesi,
• Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması,
• Yıl sonu bilançolarının mali açıdan incelenmesi ve takdim şeklinin tayini,
• Yıllık beyannamelerin kontrolü ve düzenlenmesi,
• Maliyet muhasebesi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması.
Mali müşavirlik hizmetlerimizin kapsamında bulunan kanunlara ve ilgili mevzuata aşağıda yer verilmiştir;

• Kurumlar Vergisi
• Gelir Vergisi
• Katma Değer Vergisi
• Uluslararası Vergi Anlaşmaları
• Damga Vergisi
• Emlak Vergisi
• Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
• Gümrük Vergisi Dışında Kalan Diğer Dolaylı Vergiler
• Yabancı Sermaye Mevzuatı
• Bankacılık Mevzuatı
• Kambiyo Mevzuatı
• Sermaye Piyasası Mevzuatı
• Teşvik Mevzuatı
• Diğer Mali Kanun ve Yönetmelikler

Menü